Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
91 HD 18/CĐYT 27/09/2022 Hướng dẫn Quy trình khen thưởng của CĐYTVN
92 KH 60/CĐYT 26/09/2022 Triển khai KL 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của TLĐLĐVN về việc tiếp tục thực hiện NQ 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ
93 KH 61/CĐYT 26/09/2022 Kiểm tra hoạt động đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS trực thuộc CĐYTVN năm 2022
94 BC 48/CĐYT 23/09/2022 Công tác quý III nhiệm vj trọng tâm quí IV năm 2022
95 KH 58/CĐYT 21/09/2022 Tổ chức lớp tập huấn về chuyên đề QHLĐ mạng lưới ATVS viên năm 2022 ( Gửi khối DN )
96 KH 59/CĐYT 21/09/2022 Cải cách hành chính CĐYTVN giai đoạn 2022-2025
97 CV 263/CĐYT 21/09/2022 Tham gia viết bài cho cuộc thi "Vòng tay CĐ"
98 CV 262/CĐYT 20/09/2022 Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội CĐ các cấp
99 CV 256/CĐYT 14/09/2022 Đẩy manh triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19
100 HD 17/CĐYT 12/09/2022 Một số nội dung xây dựng báo cáo Đại hội, danh mục hồ sợ văn bản duyệt Đại hội CĐCS
101 QĐ 425/CĐYT 12/09/2022 V/v Công nhận kết quả xếp loại CĐCS trực thuộc CĐYTVN năm học 2021 - 2022
102 CV 18/UBKT-CĐYT 09/09/2022 Tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở
103 GM 68 CĐYT 07/09/2022 Tham dự tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở tại Hà Nội
104 GM 69/CĐYT 07/09/2022 Tham dự tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở tạị Quảng Ninh
105 GM 70 CĐYT 07/09/2022 Tham dự tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở tạị Huế