Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
241 1584/TLĐ 15/11/1999 Hướng đẫn về tổ chức và hoạt động của đại hội công nhân viên chức trong doanh nghiệp nhà nước
242 1184/CP-KTTH 09/11/1999 trích nộp kinh phí công đoàn
243 76/1999/TTLT/TC-TLĐ 16/06/1999 Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn
244 71/1998/NĐ-CP 08/09/1998 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
245 991/TLĐ 10/08/1998 thực hiện chế độ chi tiêu về hội nghị, công tác phí, điện thoại
246 814/TLĐ 08/07/1997 thực hiện chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan công đoàn
247 674/TLĐ 09/06/1997 Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động
248 1532/QĐ-TLĐ 16/12/1996 áp dụng hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong hệ thống tổ chức kế toán của công đoàn
249 09/CT–TLĐ 14/12/1996 hoạt động của các cấp công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động
250 1461/QĐ-TLĐ 26/11/1996 Về việc phân công nhiệm vụ giữa công đoàn ngành, nghề toàn quốc và Liên đoàn lao động tỉnh thành phố
251 259/TTr-TLĐ 01/11/1996 hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tố chức Công đoàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-TLĐ ngày 28/10/1996)
252 465/TTg 27/08/1994 Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
253 60/CT 24/02/1992 thi hành Nghị định 133/HĐBT hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn
254 133/HĐBT 20/04/1991 Hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn