Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 HD 21/TLĐ 07/04/2021 Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề của năm 2021 về "nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS"
2 CV 1793/TLĐ 06/04/2021 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 -01/5/2021)
3 BC 132 TLĐ 31/03/2021 Tình hình công nhân viên chức lao động và một số kết quả hoạt động CĐ quý I năm 2021
4 HD 20/TLĐ 20/03/2021 Hướng dẫn công tác BÌnh đẳng giới , dân số gia đình, trẻ em năm 2021
5 HD 19 TLĐ 15/03/2021 Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2021
6 1653/TLĐ 25/02/2021 Hướng dẫn tổ chức chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó phát triển
7 CV 1612/TLĐ 03/02/2021 V/v Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid 19 và chăm lo tết đoàn viên, NLĐ
8 BC 112/BC-TLĐ 08/01/2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của BCH -TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của ĐCT-TLĐ về tiếp tục đẩy manh phong trào thi đua GVN-ĐVN trong nữ CNVCLĐ (2010-2020)
9 QĐ 2288/TTg 31/12/2020 V/v Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam
10 QĐ 1764/TLĐ 28/12/2020 Sửa đổi bổ sung một số quy đình về tài chính Công đoàn
11 KH 81B/TLĐ 23/12/2020 Thực hiện CHỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia
12 TB 221/TLĐ 26/11/2020 ĐỊnh hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn năm 2021
13 24/CT-BYT 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
14 CV 6443/BYT 23/11/2020 Triển khai sử dụng mạng kết nối Y tế Việt Nam
15 KH 76/TLĐ 16/11/2020 Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ