Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 98/CĐYT 21/03/2023 Phối hợp tổ chức Đại hội tại CĐCS
2 CV 88/CĐYT 17/03/2023 V/v Đôn đốc CĐCS nộp Báo cáo Quyết toán thu chi TCCĐ năm 2022 (Lần 2)
3 CV 83/CĐYT 17/03/2023 Tham gia hưởng ứng giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng , tiêu cức lần thứ 4 năm 2022-2023
4 HD 06/CĐYT 10/03/2023 Thực hiện CT 17/TƯ ngày 21/10/2022 về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
5 CV 65/CĐYT 09/03/2023 Đôn đốc CĐCS nộp báo cáo quyết toán thu chi TCCĐ năm 2022
6 CV 100/CĐYT 09/03/2023 V/v Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho khối thi đua năm 2023
7 KH 22/CĐYT 08/03/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 217-QĐ/TƯ ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát phản birrnj của xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
8 CV 62/CĐYT 08/03/2023 Đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo của BCH -CĐYTVN khóa XIII trình đại hội CĐYTVN khóa XIV nhiệm kỳ 2023 -2018
9 QĐ 89/CĐYT 01/03/2023 Giao Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023
10 KH 19/CĐYT 28/02/2023 Kiểm tra, giám sát BTV, UBKT CĐYTVN năm 2023
11 KH 18/CĐYT 27/02/2023 Thực hiện CT số 18 của Ban Bí thư TƯ Đảng ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của MTTQVN
12 CV 53/CĐYT 27/02/2023 Chương trình phúc lợi đoàn viên ký giữa CĐYTVN và AGRIBANK
13 CV 47/CĐYT 24/02/2023 Điều chỉnh kế hoạch Đại hội CĐCS
14 Thỏa Thuận 21/02/2023 Thỏa thuận hợp tác giữa CĐYTVN và Ngân hàng AGRIBANK
15 CV 46/CĐYT 20/02/2023 Xin ý kiến dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023 cho CĐCS