Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn ngành Y tế Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đăng vào 08/02/2022

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Văn bản số 639/LĐLĐ-TGNC ngày 10/12/2021của Ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc phổ biến quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TU).

Công đoàn ngành Y tế căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, xây dựng Kế hoạch số 03/KH-CĐN ngày 05/1/2022 của Công đoàn ngành Y tế Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn ngành Y tế theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU.

Xây dựng các chỉ tiêu phù hợp tình hình, điều kiện của công chức, viên chức, lao động và các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Nghệ An.

Công đoàn ngành dựa trên các chỉ tiêu đã đưa ra trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Công đoàn ngành để xây dựng các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU phù hợp theo hàng năm và từng giai đoạn.

Đối với chỉ tiêu hàng năm, Công đoàn ngành đưa ra 13 chỉ tiêu và đưa ra các chỉ tiêu phù hợp theo từng giai đoạn đến năm 2023, năm 2025, năm 2030, 2045. Để đạt được các chỉ tiêu hàng năm và từng giai đoạn, Công đoàn ngành đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, thực hiện có hiệu quả và đạt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó chỉ tiêu phải triển khai đồng bộ đầu tiên là 100% đơn vị có tổ chức công đoàn với trên 90% công nhân, viên chức lao động được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật lao động của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU cho cán bộ công đoàn cơ sở

Ngày 14.1 Công đoàn ngành đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Qúy I/2022, đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó chủ tịch Công đoàn ngành đã thông qua một số nội dung trong Bộ luật Lao động liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 04-NQ/TU cho gần 100 cán bộ Công đoàn chủ chốt và triển khai, triển khai Kế hoạch số 03/KH-CĐN ngày 05/1/2022 của Công đoàn ngành Y tế Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn ngành Y tế giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, là cơ sở để các công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tại cấp mình, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU trong các cấp Công đoàn ngành.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà – Phó chủ tịch Công đoàn ngành thực hiện Báo cáo viên

Công đoàn ngành xác định phải đổi mới phương thức hoạt động công đoàn với phương châm hướng về cơ sở, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, làm cầu nối quan trọng giữa đoàn viên, tổ chức công đoàn với Đảng, chính quyền góp phần củng cố niềm tin đối với đoàn viên, CNVCLĐ; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tao sự chuyển biến tích cực về chất lượng tổ chức hoạt động của tổ chức công đoàn.

Các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Công đoàn ngành đến đoàn viên, CNVCLĐ.

Ngày 18.1 Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TTH GROUP do đồng chí Phan Sỹ Quyền- Chủ tịch công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết cho gần 200 cán bộ CĐCS và đoàn viên của Ba đơn vị thành viên. Dự Hội nghị có các đồng chí trong HĐQT, các đồng chí trong Ban giám đốc Công ty, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thành viên tham dự.

Đồng chí Phan Sỹ Quyền- Chủ tịch CĐCS Công ty Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU

Trước đó Bệnh viện Tâm thần Nghệ An phối hợp Đảng ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị Quyết toàn khóa, triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ chính trị ban hành ngày 18/5/2021 và triển khai Nghị quyết 02-NQ/TƯ ngày 12/6/202l cho 100% đoàn viên, cán bộ nhân viên trong toàn viện. Qua thời gian học tập Nghị quyết toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và nắm bắt kịp thời các nội dung cốt lõi của Nghị Quyết với những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phán đầu thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Đảng uỷ, giám đốc Bệnh viện quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW.

 Công đoàn ngành tiếp tục chỉ đạo các CĐCS Triển khai thực hiện Kế hoạch Nghị quyết số 04-NQ/TU giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo của Công đoàn ngành Y tế Nghệ An: hướng dẫn các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch; giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trong các cấp công đoàn toàn ngành; tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết đến đoàn viên, CNVCLĐ tạo bước chuyển mạnh trong toàn ngành, nỗ lực phấn đấu cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch và Chương trình hành động của Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đề ra; tổ chức sơ kết vào năm 2023 và tổng kết vào năm 2025./.

Thu Hà

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 5.393.774