Công đoàn Y tế Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Đăng vào 15/10/2020
Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Chi Bộ Công đoàn Y tế Việt Nam, ngày 13/10/2020 tại Hà Nội Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự trao đổi chủ đề trên có PGS. TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS. TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Các đồng chí đảng viên, quần chúng thuộc Chi Bộ Công đoàn Y tế Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng cho đoàn viên công đoàn cả nước nên nhiệm vụ quán triệt chỉ thị 05-CT/TW là hết sức quan trọng.

(PGS. TS Ngô Văn Thạo, PGS. TS Phạm Thanh Bình và các đại biểu tham dự Hội nghị)

Tại Hội nghị các đại biểu biểu lắng nghe chia sẻ của PGS. TS Ngô Văn Thạo, khái luận chung phạm trù ý thức, vật chất, tư tưởng, hệ tư tưởng đại diện cho một phương thức sản xuất trong một xã hội, ở một giai đoạn lịch sử cụ thể. Các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng thể, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các đại biểu tham dự cũng chia sẻ kinh nghiệm học tập tư duy, ứng xử, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Mục tiêu hội nghị nhằm tiếp tục tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Vũ Anh Tuấn

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 5.191.903