STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Hướng dẫn Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu BCH, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội 28/HD-TLĐ 24/06/2021
2 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 16/05/2021
3 CV Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 09/UBKT 11/05/2021
4 Mẫu Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 09/UBKT 11/05/2021
5 Hướng dẫn sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II Công đoàn Y tế Việt Nam 01/HD-UBKT 09/02/2021
6 Biểu mẫu sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II Công đoàn Y tế Việt Nam 01/HD-UBKT 09/02/2021
7 Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm 2020 13/UBKT 26/10/2020
8 [Đề cương tuyên truyền] Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 27/09/2020
9 [Đề cương tuyên truyền] Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu 27/09/2020
10 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) 16/09/2020