STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam 12/HD-CĐYT 19/05/2022
2 Các biểu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022 10/UBKT 13/05/2022
3 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022 10/UBKT 13/05/2022
4 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 56/HD-TLĐ 28/04/2022
5 Quyết định điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam 235/QĐ-CĐYT 28/04/2022
6 Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn 14/HD-ĐĐTLĐ 20/04/2022
7 Kế hoạch Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam 30/KH-CĐYT 18/04/2022
8 Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2022 26/KH-CĐYT 04/04/2022
9 Kế hoạch đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2022 25/KH-CĐYT 04/04/2022
10 Báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII 55/CĐYT 07/03/2022