CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM

Đăng vào 08/10/2019

 

Đại hội

Thời gian

Địa điểm

BCH

Thư ký/Chủ tịch

Lần 1

23-28/12/1957

Hà Nội

29

Đ/c Lê Văn Cơ

Lần 2

04-07/04/1961

Hà Nội

27

Đ/c Lê Văn Cơ

Lần 3

28-31/10/1964

Vĩnh Yên

28

Đ/c Đỗ Đạo Tiềm

Lần 4

04-06/04/1974

Hà Nội

22

Đ/c Đỗ Đạo Tiềm

Lần 5

28-30/11/1978

Hà Nội

35

Đ/c Lý Văn Bình

Lần 6

24-26/8/1983

Hà Nội

37

Đ/c Phạm Kim

Lần 7

05-07/07/1988

Hà Nội

35

Đ/c Phạm Kim

Lần 8

20-22/07/1993

Hà Nội

35

Đ/c Nguyễn Bá Duyệt

Lần 9

02-04/08/1998

Hà Nội

35

Đ/c Nguyễn Bá Duyệt

Lần 10

24-26/07/2003

Hà Nội

37

Đ/c Vũ Thị Phương

Lần 11

11-12/06/2008

Hà Nội

37

Đ/c Phạm Thị Luyên

Lần 12

21-22/03/2013

Hà Nội

37

Đ/c Trần Thị Bích Hằng

Lần 13

27-28/06/2018

Hà Nội

33

Đ/c Phạm Thanh Bình