Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 BC 34/CĐYT 15/07/2020 Hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm nhieemjv ụ trongjt âm 6 tháng cuối năm 2020
2 NQ 03/BCH-CĐYT 14/07/2020 Nghị quyết Hội nghị BCH-CĐYTVN lần thứ 6 nhiệm kỳ 2018 -2023
3 TB 11 CĐYT 13/07/2020 Kết quả kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban kiểm tra CĐYTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023 (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
4 GM 39/CĐYT 07/07/2020 Tham dự vòng chung kết và trao giải cuộc thi ảnh " Nét đẹp CĐ và NLĐ ngành Y tế" năm 2020
5 KH 40/CĐYT 02/07/2020 Tổ chức vòng chung kết trao giải cuộc thi ảnh nét đẹp CĐ và NLĐ ngành Y tế năm 2020
6 KH 36 CĐYT 01/07/2020 Kiểm tra đánh giá hoạt động chất lượng CĐ cơ sở
7 KH 37/ CĐYT 01/07/2020 Vv/ Tổ chức hội thảo tự chủ trong các trường Y dược và vai trò của tổ chức CĐ (gửi Khối trường)
8 KH 38/CĐYT 01/07/2020 Tổ chức tập huấn điều lệ và Hướng dẫn thi hành điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII
9 QĐ 155/CĐYT 29/06/2020 V/v Khen thưởng phối hợp thu kinh phí công đoàn năm 2019 (Khối Doanh nghiệp)
10 QĐ 156/CĐYT 29/06/2020 V/v Khen thưởng phối hợp thu kinh phí CĐ năm 2019 (Khối DN)
11 QĐ 157/CĐYT 29/06/2020 V/v Khen thưởng phối hợp thu kinh phí công đoàn năm 2019 (Khối HCSN)
12 QĐ 158/CĐYT 29/06/2020 V/v Thưởng phối hợp thu kinh phí công đoàn năm 2019
13 QĐ 150/CĐYT 25/06/2020 V/v Ban hành quy trình hoạt động và quy trình đăng tin bài trên trang thông tin điện tử CÔng đoàn Y tê Việt Nam
14 QĐ 151/CĐYT 24/06/2020 V/v Kiện toàn thành viên Ban Biên tập Website Công đoàn Y tế Việt Nam
15 HD 14/CĐYT 19/06/2020 Tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy trong CCVCLĐ ngành Y tế hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy" và "Tháng hành động vì môi trường".