Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1066 03/NQ-TLĐ 03/04/2006 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới
1067 530 /QĐ-TLĐ 20/03/2006 ban hành quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
1068 530/QĐ-TLĐ 20/03/2006 Ban hành Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
1069 305/QĐ-TLĐ 26/02/2006 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX
1070 150 /HD-TLĐ 25/01/2006 hướng dẫn cho vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm qua Tổng Liên đoàn
1071 37/2005/TT-BLĐTBXH 29/12/2005 Hướng dẫn công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ
1072 1913/HD-TLĐ 27/09/2005 thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong hệ thống Công đoàn Việt Nam
1073 5a/NQ-BCH 07/07/2005 đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoàn trong tình hình mới
1074 5b/NQ-BCH 07/07/2005 đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới
1075 03/CT-TLĐ 14/06/2005 tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong công nhân, viên chức, lao động
1076 01/2005/TLĐLĐVN-BLĐTBXH 16/05/2005 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Đại hội công nhân viên chức trong công ty nhà nước
1077 01/CT-TLĐ 13/01/2005 tăng cường quản lý ngân sách công đoàn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống Công đoàn
1078 4a/NQ-BCH 06/01/2005 nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
1079 4b/NQ-BCH 06/01/2005 Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
1080 1279/CT-TLĐ 23/07/2004 ban hành Chương trình phát triển một triệu đoàn viên nhiệm kỳ 2003 - 2008