Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
976 37/2005/TT-BLĐTBXH 29/12/2005 Hướng dẫn công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ
977 1913/HD-TLĐ 27/09/2005 thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong hệ thống Công đoàn Việt Nam
978 5a/NQ-BCH 07/07/2005 đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoàn trong tình hình mới
979 5b/NQ-BCH 07/07/2005 đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới
980 03/CT-TLĐ 14/06/2005 tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong công nhân, viên chức, lao động
981 01/2005/TLĐLĐVN-BLĐTBXH 16/05/2005 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Đại hội công nhân viên chức trong công ty nhà nước
982 01/CT-TLĐ 13/01/2005 tăng cường quản lý ngân sách công đoàn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống Công đoàn
983 4a/NQ-BCH 06/01/2005 nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
984 4b/NQ-BCH 06/01/2005 Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
985 1279/CT-TLĐ 23/07/2004 ban hành Chương trình phát triển một triệu đoàn viên nhiệm kỳ 2003 - 2008
986 1204/QĐ-TLĐ 21/07/2004 ban hành Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách Công đoàn
987 03/CT-TLĐ 04/07/2004 tăng cường công tác quản lý tài sản Công đoàn
988 3b/NQ-BCH 02/07/2004 nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Công đoàn
989 777/QĐ-TLĐ 26/05/2004 ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn
990 02/CT-TLĐ 28/03/2004 đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật của Công đoàn