Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
106 140/TCDS 22/03/2018 V/v ĐỊnh hướng thực hiện công tác truyền thông giáo dục về Dân số năm 2018
107 546/TLĐLĐVN 21/03/2018 V/v Ban hành qui chế làm việc của Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại khu vực công nghiệp khu chế xuất
108 396/TLĐ 19/03/2018 V/v Đính chính qui chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn
109 07/TLĐLĐVN 12/03/2018 V/v Phân công nhiệm vụ Trưởng ban, phó trưởng ban Quản Lý dự án thiết chế CĐ
110 357/TLĐ 08/03/2018 Tổ chức tháng hành động về An toàn VSLĐ năm 2018 trong các cấp Công đoàn
111 06/TLĐLĐVN 02/03/2018 Về chấn chỉnh trong công tác quản lý sử dụng tài chính tài sản tại các cấp CĐ
112 384/TLĐLĐVN 27/02/2018 V/v Tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
113 QĐ 338/CNTT 19/01/2018 V/v Công bố sử dụng biểu trưng và tên tiếng anh của Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế
114 2106/TLĐLĐ 28/12/2017 V/v Ban Hành qui chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn
115 QĐ 2106/TLĐ 28/12/2017 V/v Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn
116 2104/TLĐ 25/12/2017 V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 01/CT-TLĐ ngày 19/11/2012 của ĐCT về việc thực hiện thống kê báo cáo tai nạn Lao động trong hệ thống Công đoàn
117 2084/TLĐ 20/12/2017 V/v Chuẩn bị đại hội Công đoàn cấp tỉnh CĐ ngành TƯ, nhiệm kỳ 2018-2023
118 2066/TLĐ 19/12/2017 Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận và tuyên truyền giữa Tổng Liên đoàn và Tạp chí cộng sản giai đoạn 2018-2023
119 1687/TLĐ 23/11/2017 Chương trình phối hợp giữa TLĐLĐVN và Hội khuyến học VN về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao ddoognj tại doanh nghiệp, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020
120 1602/TLĐ 15/11/2017 V/v Ban hành quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn