Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
91 CV 1204/TLĐ 01/08/2019 V/v Sử dụng nguồn kinh phií in thẻ đoàn viên
92 De an 1207/TLD 30/07/2019 Đè án Tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, Người Lao động
93 QĐ 1190/TLĐ 22/07/2019 V/v Phê duyệt Đề án phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
94 dibo.vn 01/07/2019 Hướng dẫn cài đặt ứng dụng và thiết bị tham gia thử thách 10.000 bước
95 QĐ 1008/TLĐ 28/06/2019 V/v Tặng Kỷ niệm chương " VÌ sự nghiệp xây dưungj tổ chức Công đoàn"
96 CV 740/TLĐ 22/05/2019 Thông báo Cụm trưởng, Khối Trưởng, Cụm phó, Khối phó các Cụm, Khối thi đua trực thuộc TLĐ năm 2019
97 Chương trình hành động 726/TLĐ 20/05/2019 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Ban Chấp hành TƯ khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và NLĐ trong doanh nghiệp
98 KH 40/TLĐ 20/05/2019 Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TƯ ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư TƯ Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vi kinh tế tư nhân.
99 Chỉ thỉ 06/BYT 14/05/2019 V.v Tăng cường vận động thể lực trong ngành Y tế
100 CV 669/TLĐ 10/05/2019 V/v Chủ động phối hợp với đoàn ĐBQH tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo bộ luật lao động (sửa đổi)
101 KH 35/CĐYT 03/05/2019 Tổ chức xét chọn và trao tặng "Giả thưởng Nguyễn Văn Linh" lần thứ I năm 2019
102 CV 622/TLĐ 02/05/2019 V/v Tổ chức vòng 1 cuộc thi ảnh " Nét đẹp CĐ và NLĐ" trên mạng xã hội Facebook
103 CV 570/TLĐ 24/04/2019 Về việc tuyên truyền phổ biến pháp luaaatj trong CNVCLĐ năm 2019
104 QĐ 706/TLĐ 22/04/2019 Ban hành danh mục cơ quan đơn vị thuộc tổ chức CĐVN được sử dụng con dấu
105 2013/BYT - TCCB 16/04/2019 V/v tham khảo Bộ câu hỏi thi kiến thức Hội thi sân khấu hóa "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của NB"