Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
61 CV 354/TLĐ 24/10/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì An toàn thực phẩm
62 HD 1589/TLĐ 16/10/2019 Quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT LĐLĐ tỉnh TP, CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN
63 Chương trình 1563/TLĐ 09/10/2019 Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài klhu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
64 HD 1560/TLĐ 08/10/2019 V/v Thực hiện việc tham gia kiểm tra giám sát của CĐ về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền lợi ích
65 HD 1360/TLĐ 28/09/2019 Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc
66 KH 75/TLĐ 27/09/2019 Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp CĐ và Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X năm 2020
67 QĐ 1473/TLĐ 20/09/2019 V/v Ban hành quy đinh về quản lý , sử dụng con dấu và quản lý văn bản đi của UBKT Tổng LĐ, Ủy ban Kiểm tra của LĐLĐ tỉnh TP, CĐ ngành TƯ và tương đương
68 Chương trình 1433/TLĐ 17/09/2019 Phối hợp công tác trong lĩnh vực quan hệ lao động xây dựng giai cấp công nhân và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2019-2023
69 QĐ 1441/TLĐ 16/09/2019 V/v Tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
70 CV 1406/TLĐ 09/09/2019 V/v Thực hiện quyền tổ chức công đoàn trong việc tổ chức công đoàn trong việc xử lý về hình sựu hành vi trốn đóng BHXH, BHYT,BHTN cho Người lao động
71 KH 67/TLĐ 25/08/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ (2010-2020)
72 CV 1324/TLĐ 20/08/2019 Giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia "Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2019"
73 CV 1315/TLĐ 19/08/2019 V/v Đính chính Quyết định phê duyệt Đề án phát động cuộc vận động " CBCCVC nói không với tiêu cực"
74 KH 69/TLĐL 14/08/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
75 HD 1294/TLD 14/08/2019 Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở