Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
181 1382/TLĐ 08/08/2017 V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018
182 1271/TLĐ 07/08/2017 V/v Tổ chức Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016-NĐ/CP
183 89/BCH-TƯ 04/08/2017 Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, các cáp
184 24/TLĐ 05/07/2017 Tuyên truyền về "Công đoàn vì lợi ích đoàn viên" và "Thiết chế công đoàn"
185 1176/QĐ- TLĐ 04/07/2017 V/v Sửa đổi khoản 2 điều 44, chương VII qui chế khen thưởng của Tổ chức CĐ
186 1031/TLĐ 29/06/2017 V/v Thông báo cụm trưởng khối trưởng, cụm phó, khối phó các cụm, khối thi đua của TLĐ năm 2017
187 918/TLĐ 13/06/2017 V/v Xử lý lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp do tổ chức CĐ thành lập và quản lý
188 906 TLĐ 12/06/2017 V/v Hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính CĐ năm 2017
189 Công văn 407/BYT 25/01/2017 V/v Đính chính nội dung tại trang 7 của KH số 1365/KH-BYT ngày 30/12/2016
190 NQ 10C/TLĐ-NQ-BCH 12/01/2017 Hội nghị lần thứ 9 BCH - TLĐ về nâng cao hiệu quả công tác An toàn vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới
191 NQ 10b/TLĐ 12/01/2017 Hội nghị lần thứ 9 BCH-TLĐ nâng cao hiệu quả tư vấn pháp luật tổ chức công đoàn trong tình hình mới
192 1910/QĐ - TLĐ 19/12/2016 V/v ban hành Quy định thu chi quản lý tài chính Công đoàn cơ sở
193 1908/QĐ - TLĐ 19/12/2016 v/v ban hành Quy chế quản lý tài chính tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn
194 9c/NQ - BCH 18/10/2016 v/v điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn...
195 KH 995/BYT 14/10/2016 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" trong ngành Y tế giai đoạn 2016-2021