Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 HD 1360/TLĐ 28/09/2019 Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc
2 CV 1406/TLĐ 09/09/2019 V/v Thực hiện quyền tổ chức công đoàn trong việc tổ chức công đoàn trong việc xử lý về hình sựu hành vi trốn đóng BHXH, BHYT,BHTN cho Người lao động
3 KH 67/TLĐ 25/08/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ (2010-2020)
4 CV 1324/TLĐ 20/08/2019 Giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia "Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2019"
5 CV 1315/TLĐ 19/08/2019 V/v Đính chính Quyết định phê duyệt Đề án phát động cuộc vận động " CBCCVC nói không với tiêu cực"
6 KH 69/TLĐL 14/08/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
7 HD 1294/TLD 14/08/2019 Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
8 BC 77/TLĐ 06/08/2019 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
9 CV 1204/TLĐ 01/08/2019 V/v Sử dụng nguồn kinh phií in thẻ đoàn viên
10 De an 1207/TLD 30/07/2019 Đè án Tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, Người Lao động
11 QĐ 1190/TLĐ 22/07/2019 V/v Phê duyệt Đề án phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
12 dibo.vn 01/07/2019 Hướng dẫn cài đặt ứng dụng và thiết bị tham gia thử thách 10.000 bước
13 QĐ 1008/TLĐ 28/06/2019 V/v Tặng Kỷ niệm chương " VÌ sự nghiệp xây dưungj tổ chức Công đoàn"
14 CV 740/TLĐ 22/05/2019 Thông báo Cụm trưởng, Khối Trưởng, Cụm phó, Khối phó các Cụm, Khối thi đua trực thuộc TLĐ năm 2019
15 Chương trình hành động 726/TLĐ 20/05/2019 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Ban Chấp hành TƯ khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và NLĐ trong doanh nghiệp