Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 24/CT-BYT 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
2 KH 76/TLĐ 16/11/2020 Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ
3 CV 1238/TLĐ 12/11/2020 Thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính Phủ
4 CV 1233/TLĐ 12/11/2020 V/v Nghiên cứu thực hiện các văn bản pháp luật mới
5 Ctr 01/TLĐLĐVN 26/08/2020 Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023
6 CV 489/CĐYT 24/08/2020 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng tám thành công và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
7 CV 848/TLĐ 17/08/2020 V/v Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch bệnh covid -19
8 CV 792/TLĐ 31/07/2020 V/v Tăng cường phòng chống dịch Covid-19
9 QĐ 1073/TLĐ 28/07/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thống kê của tổ chức CĐ ban hành kèm theo QĐ số 1454/TLĐ
10 CV 507/TLĐ 29/06/2020 V/v Triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, người lao động
11 QĐ 684/TLĐ 18/06/2020 V/v ban hành quy trình kiểm tra giám sát xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại tố cáo cảu Công đoàn
12 HD 07/TLĐ 12/06/2020 Quy trình thành lập tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng CĐCS
13 CTr 556/TLĐ 10/06/2020 Thực hành tiết kiệm chống lãng phí của TLĐLĐVN năm 2020
14 Ctr 3890/TLĐ 10/06/2020 Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát riển nông thôn với Tổng lĐLĐ Việt Nam
15 CV 532/TLĐ 05/06/2020 V/v Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức