Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 1653/TLĐ 25/02/2021 Hướng dẫn tổ chức chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó phát triển
2 CV 1612/TLĐ 03/02/2021 V/v Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid 19 và chăm lo tết đoàn viên, NLĐ
3 QĐ 2288/TTg 31/12/2020 V/v Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam
4 KH 81B/TLĐ 23/12/2020 Thực hiện CHỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia
5 TB 221/TLĐ 26/11/2020 ĐỊnh hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn năm 2021
6 24/CT-BYT 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
7 CV 6443/BYT 23/11/2020 Triển khai sử dụng mạng kết nối Y tế Việt Nam
8 KH 76/TLĐ 16/11/2020 Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ
9 CV 1238/TLĐ 12/11/2020 Thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính Phủ
10 CV 1233/TLĐ 12/11/2020 V/v Nghiên cứu thực hiện các văn bản pháp luật mới
11 Ctr 01/TLĐLĐVN 26/08/2020 Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023
12 CV 489/CĐYT 24/08/2020 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng tám thành công và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
13 CV 848/TLĐ 17/08/2020 V/v Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch bệnh covid -19
14 CV 792/TLĐ 31/07/2020 V/v Tăng cường phòng chống dịch Covid-19
15 QĐ 1073/TLĐ 28/07/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thống kê của tổ chức CĐ ban hành kèm theo QĐ số 1454/TLĐ