Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới hơn 200 cán bộ các cấp Công đoàn Y tế Việt Nam

Đăng vào 21/12/2021

Đại biểu tại hơn 100 điểm cầu trên cả nước nghiêm túc tham dự Hội nghị

Ngày 20/12/2021, thực hiện Hướng dẫn số 37/HD-TLĐ ngày 28/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới hơn 200 cán bộ các cấp Công đoàn Y tế Việt Nam về ý chí tự lực, tự cường và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đến dự và trình bày quán triệt tại Hội nghị có Đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Đồng chí Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Công đoàn Y tế Việt Nam, lãnh đạo và cán bộ công công chức các Ban, Văn phòng Công đoàn Y tế. Hội nghị được tổ chức kết hợp 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 200 đại biểu tại hơn 100 điểm cầu trên cả nước. Hội nghị cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 64 năm thành lập Công đoàn Y tế Việt Nam (23/12/1957-23/12/1921).

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu Khai mạc

Phát biểu Khai mạc, đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, để triển khai việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn 2021-2026, Công đoàn Y tế Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-CĐYT ngày 17/12/2021, mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đoàn viên toàn ngành Y tế nhận thức sâu sắc nội dụng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng và phát triển đội ngũ ĐVNLĐ ngành Y tế có kỹ năng, tay nghề cao, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng một nền y học Việt Nam hiện đại, ngang tầm quốc tế và khu vực, xây dựng tổ chức công đoàn Y tế các cấp vững mạnh toàn diện, phát huy được vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên NLĐ theo tinh thần của Nghị quyết 02-NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Y tế Việt Nam trong tình hình mới”; Đồng thời Kế hoạch 62/KH-CĐYT cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm nội dung, phương thức tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đặc biệt là công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2026 những mô hình điển hình, hoạt động tiêu biểu về học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y tế.

Đồng chí Phạm Thị Vui, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW quán triệt một số nội dung quan trọng

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thị Vui, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt 2 nội dung quan trọng của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Trong đó, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường chính là: Độc lập, tự chủ không trông chờ, ỷ lại, phụ thuộc vào bên ngoài; Phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân, Có sự tổ chức chặt chẽ, có phương pháp cách mạng đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kết hợp nội lực, ngoại lực, sức mạnh nhân tộc và sức mạnh thời đại. Quyết tâm bảo vệ, giữ vững nền độc lập dân tộc; phát huy tinh thần lao động sáng tạo, xây dựng phát triển đất nước.

Nội dung thứ hai, Phạm Thị Vui tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường thể hiện qua các nội dung: Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời quan tâm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thấy rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng hành động thực tiễn, cụ thể, thiết thực gắn với phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức các phong trào đi vào thực chất, tránh hình thức; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảnh viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ đảng viên, người đứng đầu phải thật sự là tấm gương về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển. Người đứng đầu phải có khát vọng phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị mình bởi họ là người dẫn dắt, đưa r tầm nhìn quan trọng, truyền cảm hứng khát vọng. Các cấp lãnh đạo cũng cần coi trọng nhiệm vụ xây dựng môi trường dân chủ, nhân văn, sáng tạo, tạo điều kiện cần thiết cho mỗi con người phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Trước những diễn biến phức tạp của các đối tượng thù địch, cần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm đảm bảo và giữ vững quyết tâm, thành quả của quá trình phát huy  ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để đạt được kết quả, phải luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Đại biểu tham dự rất nghiêm túc lắng nghe, học tập những nội dung quan trọng trên, coi đây là một dịp được sinh hoạt chính trị, được hiểu thêm về Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và cùng đồng lòng thống nhất như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam”.

Công Hằng

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 4.926.539