Công đoàn Y tế Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Đăng vào 15/10/2020
Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Chi Bộ Công đoàn Y tế Việt Nam, ngày 13/10/2020 tại Hà Nội Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự trao đổi chủ đề trên có PGS. TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS. TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Các đồng chí đảng viên, quần chúng thuộc Chi Bộ Công đoàn Y tế Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng cho đoàn viên công đoàn cả nước nên nhiệm vụ quán triệt chỉ thị 05-CT/TW là hết sức quan trọng.