Tóm tắt Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Đăng vào 15/02/2019
Ngày 17/10/2018, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Một số nội dung cơ bản cần quan tâm:

Thứ nhất, đối tượng áp dụng Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH gồm: Người sử dụng lao động; tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.

Thứ hai, người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một (01) lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ.

Thứ ba, nội dung tự kiểm tra theo quy định tại Thông tư bao gồm: Việc thực hiện báo cáo định kỳ; Việc tuyển dụng và đào tạo lao động; Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động; Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; Việc trả lương cho người lao động; Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; Việc thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, lao động là người nước ngoài; Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất; Việc tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia; Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động và những nội dung khác mà người sử dụng lao động thấy cần thiết.

Thứ tư, hồ sơ tự kiểm tra gồm phiếu tự kiểm tra, kết luận tự kiểm tra, văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra của doanh nghiệp và các tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Thứ năm, việc báo cáo kết quả tự kiểm tra. Theo Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định: Người sử dụng lao động phối hợp với đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến khi có yêu cầu ... Cơ sở sử dụng lao động (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại địa phương, đơn vị đến thi công tại địa phương) phải báo cáo tự kiểm tra trực tuyến với cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi chi nhánh văn phòng đại diện, đơn vị thi công đang hoạt động.

 

 

Hoàng Xuân Thảo - Trưởng ban Chính sách Pháp Luật

Tin khác

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 2.138.175