Tham luận của Công đoàn Y tế Việt Nam tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đăng vào 27/09/2018
Tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã có báo cáo tham luận với chủ đề: "Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Công đoàn; Tăng cường kỷ luật, kỉ cương trong chỉ đạo điều hành, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cấp công đoàn" BBT website xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát b iểu này:

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Được sự cho phép của đồng chí chủ trì thảo luận, tôi rất phấn khởi được thay mặt đoàn đại biểu Công đoàn Y tế Việt Nam dự Đại hội phát biểu với nội dung: Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công đoàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu mỗi cấp công đoàn.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

1.Với ngành Y tế, đạo đức nghề nghiệp được coi trọng nhất, bởi đặc thù ngành Y tế liên quan trực tiếp tới tính mạng con người, cán bộ Y tế cần phải đề cao đạo đức nghề nghiệp mà xã hội thường gọi là y đức.Trên cơ sở Lời thề đạo đức Y khoa" còn gọi là "lời thề Hypocrat”ngành Y tế đã ban hành Quy định 12 Điều y đức năm 1996; Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh năm 2008;Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2014 và cuối cùng đã ban hànhThông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 là văn bản pháp lý đầu tiên quy định về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Ngày 4/6/2015, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2151/KH-BYT triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Công đoàn Y tế Việt Nam song song xây dựng và ban hành Chương trình 295/Ctr-CĐYT về thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của công chức viên chức lao động ngành Y tế. Theo đánh giá độc lập của Viện chiến lược và chính sách y tế, kết quả trên 80% người bệnh đã hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện và thái độ của cán bộ y tế.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình 295 nói trên, năm 2018 Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổng kết và tiếp tục phát động phong trào cho giai đoạn tiếp theo với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường Y đức”. Hiện nay, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tiếp tục tập huấn truyền thông về giao tiếp ứng xử và phối hợp với Bộ Y tế để ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng môi trường cơ sở Y tế Xanh- Sạch- Đẹp”. Dự kiến sẽ trao giải trung kết Hội thi ba cấp với hình thức thi viết và thi sân khấu hóa vào dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam. Việc tổng kết, trao giải cuộc thi viết vào dịp 27/02/2019 và tổ chức Chung kết Hội thi sân khấu hóa toàn ngành vào dịp 27/02/2020 không chỉ có tác dụng tuyên truyền mà còn có ý nghĩa quan trọng để động viên, tri ân và tôn vinh các Thầy thuốc; đồng thời đây là dịp để xã hội nhìn nhận đúng những cống hiến âm thầm, không mệt mỏi của cán bộ y tế cả nước cho sự nghiệp chữa bệnh, cứu người.

Để cho gần 500.000 đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế đang ngày đêm phục vụ sức khỏe của hơn 95 triệu người dân được yên tâm công tác, phải nói đến vai trò hết sức quan trọng để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của tổ chức công đoàn các cấp ngành Y tế. Nhìn chung số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn y tế các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất đạo, có ý thức tổ chức kỷ luật. Tuy nhiên,

Với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế thị trường như vũ bão, thúc đẩy sự thay đổi nhanh chóng cơ cấu kinh tế xã hội và đời sống, thì năng lực cán bộ công đoàn y tế các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu để thích nghi với sự thay đổi trên. Nhiều cán bộ công đoàn vẫn còn tư tưởng bao cấp, ỷ lại, chưa năng động trong triển khai thực hiện các hoạt động phong trào.

Thứ hai, còn có tình trạng vai trò điều hành chỉ đạo của người đứng đầu các cấp công đoàn y tế chưa đủ năng lực, uy tín để phối hợp với chính quyền và đoàn kết tập thể đoàn viên công đoàn. Các hoạt động của tổ chức công đoàn chưa ngang tầm với nhiệm vụ và chức năng của tổ chức công đoàn nên chưa tập hợp khơi dậy được sự tham gia đông đảo của đoàn viên. Do đó, nhiều tổ chức công đoàn chưa thực sự tạo được sự ủng hộ của chính quyền.

Thứ ba, ngay trong tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, thiếu sức chiến đấu dẫn đến cái xấu lấn át cái tốt, cán bộ công đoàn vì lợi ích cá nhân sợ tránh nhiệm, né tránh, coi im lặng là vàng nhưng sau đó chính cán bộ công đoàn này lại xúc giục cán bộ công đoàn khác kiện cáo gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, cán bộ công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp hầu hết là làm kiêm nhiệm, chưa có chế độ chính sách đãi ngộ xứng đáng; nhiều người không muốn làm, đùn đẩy, làm lấy lệ. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, chưa có tiêu chí đánh giá cán bộ các cấp công đoàn một cách rõ ràng, dẫn đến sự thiếu công bằng, cán bộ có năng lực chưa phát huy được sở trường và sức sáng tạo, chưa thu hút, tập hợp được sự tham gia đông đảo của đoàn viên ngành Y tế.

Thứ năm, việc nâng cao nhận thức đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công đoàn chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục nên mặc dù ngành Y tế đang phát động phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” thì một bộ phận cán bộ công đoàn vẫn còn đứng ngoài cuộc, gây mất uy tín của tổ chức công đoàn.

2. Bên cạnh những cán bộ công đoàn nhận thức được chức trách nhiệm, tích cực rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, vẫn còn tình trạng nói trên là do:

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công đoàn chưa thường xuyên, và còn mang tính hình thức.

Một số nơi người đứng đầu mỗi cấp công đoàn chưa thật sự gương mẫu trong vấn đề đạo đức lối sống và trách nhiệm với công việc;  Năng lực còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới, chưa nhiệt huyết với sự nghiệp công đoàn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tại một số đơn vị chưa có sự quan tâm đúng mức đối với việc giáo dục tinh thần trách nhiệm, cũng như việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ chưa nghiêm.

Cơ chế quản lý, kiểm tra giám sát đối với hoạt động của cán bộ công đoàn, chưa thường xuyên, chưa nghiêm túc và thiếu đồng bộ.

Hệ thống tổ chức Đảng và tổ chức công đoàn chưa đồng bộ giữa các cấp, nhiều nơi tổ chức công đoàn theo ngành dọc nhưng tổ chức Đảng trực thuộc tại địa phương dẫn đến sự tuyên truyền, giáo dục chưa có sự thống nhất theo ngành nghề.

3. Để nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ công đoàn, đáp ứng với yêu cầu thách thức của thời kỳ hội nhập quốc tế và triển khai Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam, cần thực hiện những giải pháp sau:

Một là, Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Công đoàn; nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong đó chú trọng nội dung xây dựng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ 05 của Bộ Chính trị.

Hai là, tổ chức các hình thức sinh hoạt chính trị phong phú tại đơn vị như: tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, thường xuyên trao đổi để tăng cường sức chiến đấu, chống lại sức ỳ, chống lại mất đoàn kết nội bộ trong tổ chức công đoàn.

Ba là, Cần tuyên truyền công đoàn là một nghề đặc thù, có kiến thức tổng hợp, đòi hỏi tâm huyết, sáng tạo và xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công đoàn. Ưu tiên xây dựng tài liệu về tiêu chuẩn của Chủ tịch công đoàn giỏi để phổ biến, đào tạo và tổ chức Hội thi Chủ tịch công đoàn Y tế giỏi các cấp. Xây dựng các tài liệu tập huấn cho từng vị trí của Ban chấp hành công đoàn các cấp.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, vai trò trách nhiệm người đứng đầu mỗi cấp công đoàn cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, Bản thân người đứng đầu các cấp công đoàn phải gương mẫu, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị. Xử lý công bằng, công khai, minh bạch để làm gương cho các cán bộ công đoàn thực hiện.

Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ công đoàn theo hướng công khai, dân chủ, có sự tham gia giám sát của đoàn viên, NLĐ.

Thứ ba, Cải cách hệ thống tiền lương và có chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ công đoàn đảm bảo các điều kiện thiết yếu và nhu cầu cơ bản cho cuộc sống bản thân và gia đình để họ nhiệt huyết, tận tụy với công tác công đoàn.

Thứ tư, Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời và công bằng những sai phạm của cán bộ công đoàn nhằm giáo dục và chấn chỉnh cán bộ công đoàn chưa gương mẫu, đồng thời củng cố niềm tin của công nhân viên chức lao động vào tổ chức công đoàn các cấp.

4. Để thực hiện được các giải pháp trên, chúng tôi kiến nghị:

Đối với Trung ương Đảng

- Xây dựng các quy định để xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên, công đoàn xúi giục người khiếu kiện không đúng, gây mất đoàn kết nội bộ.

- Có cơ chế đánh giá được cán bộ, Đảng viên không trung thực, né tránh trách nhiệm, không vì lợi ích chung khi giải quyết công việc.

- Thống nhất tổ chức của cấp ủy Đảng trong chỉ đạo hoạt động công đoàn ngành Y tế các cấp, cấp ủy đảng và công đoàn nên quản lý theo ngành dọc y tế. Có quy định rõ vị trí, vai trò của chủ tịch công đoàn trong cấp ủy Đảng để thuận lợi cho công tác chỉ đạo.

Đối với Chính phủ

Xây dựng các quy định cụ thể về đạo đức công vụ cho từng chức danh công chức và hình thức xử lý khi có vi phạm để đơn vị có cơ sở thực hiện.

Hoàn thiện quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tránh tình trạng đánh giá chung chung, cả nể và bao che khuyết điểm, hạn chế; thực hiện cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả và có chế tài xử lý nghiêm minh đối với những vi phạm thiếu tinh thần trách nhiệm và vi phạm đạo đức công vụ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ công đoàn nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Tổng Liên đoàn

Cần có quy định cụ thể và mạnh dạn xử lý kỷ luật và bố trí công tác khác đối với cán bộ công đoàn vi phạm và người đứng đầu cơ quan đơn vị để xảy ra vi phạm nhiều lần, không có biện pháp khắc phục hoặc khắc phục nhưng không có hiệu quả.

Cần thiết lập đường dây nóng ở những nơi đông công nhân lao động và đoàn viên công đoàn để kịp thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng, hành vi không phù hợp của cán bộ công đoàn kịp thời nắm bắt và xử lý.

Hoàn thiện việc xây dựng và sớm ban hành danh mục vị trí việc làm trong các cấp công đoàn để các cấp công đoàn căn cứ thực hiện; thực hiện chế độ thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp trưởng Ban và tương tương trở lên.

Phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn đối với cán bộ công đoàn kiêm nhiệm làm tốt các phong trào của công đoàn đơn vị. Có cơ chế ưu đãi đối với cán bộ công đoàn chuyên trách sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên trách được điều động bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, hoặc cán bộ công đoàn chuyên trách không đủ tuổi tái cử thì được tiếp tục làm chuyên môn với vị trí tương ứng trong các đơn vị.

Trên đây là bài tham luận Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công đoàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu mỗi cấp công đoàncủa Công đoàn Y tế Việt Nam.

Xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe

Xin trân trọng cảm ơn

PGS.TS Phạm Thanh Bình

Tin khác

Văn bản top ( cột phải )

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 1.512.262