STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 29/UBKT 27/10/2022
2 Kế hoạch đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2022 25/KH-CĐYT 04/04/2022
3 Báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII 55/CĐYT 07/03/2022
4 Kế hoạch tổ chức xét chọn "Giải thưởng Nguyễn Văn Linh" lần thứ III, năm 2022 178/KH-TLĐ 03/03/2022
5 Quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn cơ sở 343/CĐYT 14/10/2021
6 Chi chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn 333/CĐYT 06/10/2021
7 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp 3169/QĐ-CĐYT 07/09/2021
8 Hướng dẫn Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu BCH, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội 28/HD-TLĐ 24/06/2021
9 Công văn hướng dẫn đổi thẻ đoàn viên 167/CĐYT 29/05/2020
10 Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tổ chức Công đoàn Y tế Việt Nam 06/HD-CĐYT 26/02/2020