STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
51 Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến 188/TLĐ 13/03/2019
52 Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2443/HD-TLĐ 12/12/2018
53 Nghị định Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 149.2018/NĐ-CP 07/11/2018
54 Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc 149.2018/NĐ-CP 07/11/2018
55 Kế hoạch 939/KH-BYT ngày 10/9/2018 về tổ chức Hội thi Tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” trong ngành Y tế 939/KH - BYT 10/09/2018
56 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên 01/HD 02/04/2018
57 Một số giải pháp đảm bảo ANCTrị, trật tự ATXH trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công 05/KH-TLĐ 02/02/2018
58 Chỉ thị 21/CT-TW (trích) 21/CT-TW 20/01/2018
59 Hướng dẫn thu kinh phí Công đoàn khu vực Sản xuất kinh doanh qua tài khoản của TLĐLĐVN 1305/HD - TLĐ 15/08/2017
60 HD Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dan 1271/HD - TLĐ 07/08/2017