STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
41 Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 1360/HD-TLĐ 28/08/2019
42 Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 1360/HD-TLĐ 28/08/2019
43 Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc 1360/HD-TLĐ 28/08/2019
44 Chỉ thị 08 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế 08/CT-BYT 29/07/2019
45 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế 800/HD - BYT - CDYT 16/07/2019
46 Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 800/HD-BYT-CĐYT 16/07/2019
47 Hướng dẫn về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2028 1689/HD - TLĐ 11/07/2019
48 Tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc 204/BTG 02/07/2019
49 Đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập thể 847/TLĐ 07/06/2019
50 Hướng dẫn đổi thẻ đoàn viên Công đoàn 161/CĐYT 21/05/2019