STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
41 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NƠI LÀM VIỆC KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ 31/05/2015
42 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ 31/05/2015
43 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” 03/HD - CĐYT 22/03/2015
44 Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CĐCS 05/01/2015
45 Chương trình 295 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,triển khao thực hiện quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC ngành Y tế đến năm 2018 295/CĐYT 01/07/2014
46 Nghị định Quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013
47 Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn 1439/QĐ - TLĐ 14/12/2011
48 Ban hành Qui định về thể loại văn bản, thể thức và thẩm quyền ban hành các loại văn bản của tổ chức công đoàn 1013/QĐ-TLĐ 19/08/2011
49 Ban hành Qui định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức công đoàn 1014/QĐ-TLĐ 19/08/2011
50 Về việc ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của tổ chức Công đoàn 1015/QĐ-TLĐ 19/08/2011