STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
31 Về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại công đoàn cơ sở 16/HD - CĐYT 30/12/2019
32 Hướng dẫn thành lập CĐCS trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và thực hiện Quy trình kết nạp đoàn viên công đoàn 12/HD - CĐYT 28/11/2019
33 Quyết định về việc ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn 1689/QĐ-TLĐ 12/11/2019
34 Về việc thực hiện Quyết định số 300/QĐ-CĐYT ngày 02/10/2019 Ban hành bảng Chấm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở 10/HD - CĐYT 18/10/2019
35 Hướng dẫn quy trình kiện toàn nhân sự BCH, UBKT và các chức danh trong BCH,UBKT liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1589/HD-TLĐ 16/10/2019
36 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển đối với cán bộ trong tổ chức Công đoàn 1584/QĐ-TLĐ 16/10/2019
37 Quyết định về việc ban hành Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở 300/QĐ-CĐYT 02/10/2019
38 Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc 1360/HD - TLĐ 28/08/2019
39 Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 1360/HD-TLĐ 28/08/2019
40 Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 1360/HD-TLĐ 28/08/2019