STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
21 Hướng dẫn thi hành ĐIều lệ Công đoàn Y tế Việt Nam 03/HD-TLĐ 20/02/2020
22 Hướng dẫn quy định bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại CĐCS trực thuộc CĐYTVN 23/CĐYT 05/02/2020
23 Hướng dẫn v/v nộp báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2019 03/02/2020
24 Mẫu sổ Kế toán 2020 03/02/2020
25 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2020 03/02/2020
26 Hướng dẫn triển khai Chương trình 1563/Ctr-TLĐ ngày 09/10/2019 của Tổng LĐLĐVN về việc xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 02/KH - CĐYT 03/02/2020
27 Quyết định ban hành ĐIều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) 174/QĐ-TLĐ 03/02/2020
28 Nghị quyết về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 07/NQ-TLĐ 15/01/2020
29 Hướng dẫn thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong BCH-CĐCS trực thuộc CĐYTVN 01/HD - CĐYT 02/01/2020
30 Hướng dẫn Quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam 01/HD-CĐYT 02/01/2020