STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
11 Quy trình xây dựng thương lượng thỏa ước Lao động tập thể 13/HD-CĐYT 16/06/2020
12 Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng 12/06/2020
13 Quy chế khen thưởng của Công đoàn Y tế Việt Nam 140/QĐ-CĐYT 02/06/2020
14 Công văn hướng dẫn đổi thẻ đoàn viên 167/CĐYT 29/05/2020
15 Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát trong tổ chức Công đoàn 115/CĐYT 24/04/2020
16 Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra công đoàn 11/HD-CĐYT 31/03/2020
17 Hướng dẫn về hoạt động Khối thi đua các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam 07/HD-CĐYT 12/03/2020
18 V/v tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại CĐCS 62/CĐYT 11/03/2020
19 Nghị định về Công tác văn thư 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020
20 Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tổ chức Công đoàn Y tế Việt Nam 06/HD-CĐYT 26/02/2020