STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
11 Mẫu sổ Kế toán 2020 03/02/2020
12 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2020 03/02/2020
13 Hướng dẫn triển khai Chương trình 1563/Ctr-TLĐ ngày 09/10/2019 của Tổng LĐLĐVN về việc xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 02/KH - CĐYT 03/02/2020
14 Quyết định ban hành ĐIều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) 174/QĐ-TLĐ 03/02/2020
15 Hướng dẫn thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong BCH-CĐCS trực thuộc CĐYTVN 01/HD - CĐYT 02/01/2020
16 Về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại công đoàn cơ sở 16/HD - CĐYT 30/12/2019
17 Hướng dẫn thành lập CĐCS trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và thực hiện Quy trình kết nạp đoàn viên công đoàn 12/HD - CĐYT 28/11/2019
18 Về việc thực hiện Quyết định số 300/QĐ-CĐYT ngày 02/10/2019 Ban hành bảng Chấm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở 10/HD - CĐYT 18/10/2019
19 Hướng dẫn quy trình kiện toàn nhân sự BCH, UBKT và các chức danh trong BCH,UBKT liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1589/HD-TLĐ 16/10/2019
20 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển đối với cán bộ trong tổ chức Công đoàn 1584/QĐ-TLĐ 16/10/2019