STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Biểu mẫu Dự toán 2020 30/10/2019
2 Tài liệu tập huấn Công tác Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra nhân dân CĐYT 01/10/2019
3 Công đoàn bảo vệ đoàn viên bằng pháp luật CĐYT 01/10/2019
4 Tài liệu đào tạo thực hành tốt 5S CĐYT 01/10/2019
5 Hướng dẫn phòng, chống bạo hành y tế CĐYTVN 01/10/2019
6 Quản lý chất lượng và thực hành 5S CĐYT 01/10/2019
7 Chính sách bảo hộ lao động CĐYT 01/10/2019
8 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2019 19/03/2019
9 Hướng dẫn thực hiện kế hoạch 11/03/2019