STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 29/UBKT 27/10/2022
2 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 29/UBKT 27/10/2022
3 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 29/UBKT 27/10/2022
4 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 29/UBKT 27/10/2022
5 Bieu mẫu Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Biểu số 01,02,03,04,05 27/10/2022
6 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 19/HD-CĐYT 26/10/2022
7 Hướng dẫn chi đại hội CĐCS 238/HD-CĐYT 23/10/2022
8 Tổng Liên đoàn hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 65/HD-TLĐ 10/10/2022
9 Nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023 5440/QĐ-TLĐ 10/10/2022
10 Tập huấn đại hội công đoàn cơ sở 100/TH-CDCS 04/10/2022