STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm 2021 15/UBKT 26/10/2021
2 Biểu mẫu Báo cáo 26/10/2021
3 Biểu mẫu 26/10/2021
4 Quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn cơ sở 343/CĐYT 14/10/2021
5 Chi chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn 333/CĐYT 06/10/2021
6 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp 3169/QĐ-CĐYT 07/09/2021
7 Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm Covid-19 tại nhà 28/08/2021
8 Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm Covid-19 tại nhà 28/08/2021
9 Hướng dẫn Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu BCH, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội 28/HD-TLĐ 24/06/2021
10 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 16/05/2021