STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng 12/06/2020
2 Công văn hướng dẫn đổi thẻ đoàn viên 167/CĐYT 29/05/2020
3 Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát trong tổ chức Công đoàn 115/CĐYT 24/04/2020
4 Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra công đoàn 11/HD-CĐYT 31/03/2020
5 V/v tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại CĐCS 62/CĐYT 11/03/2020
6 Nghị định về Công tác văn thư 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020
7 Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tổ chức Công đoàn Y tế Việt Nam 06/HD-CĐYT 26/02/2020
8 Hướng dẫn thi hành ĐIều lệ Công đoàn Y tế Việt Nam 03/HD-TLĐ 20/02/2020
9 Hướng dẫn quy định bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại CĐCS trực thuộc CĐYTVN 23/CĐYT 05/02/2020
10 Hướng dẫn v/v nộp báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2019 03/02/2020