Công đoàn ngành Y tế Bắc Giang

Chủ tịch CĐ
Số điện thoại 0240.3854227
Địa chỉ
Nhóm Miền Bắc
Website http://syt.bacgiang.gov.vn/
Giới thiệu chung: